Uživatel: Nepřihlášen

Rychlé info

Telefon: 774 592 265
E-mail: haircosmetic@seznam.cz
V košíku máte 0 položek

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

Všeobecné obchodní podmínky 


Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují blíže vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží (kosmetických a kadeřnických výrobků) mezi provozovatelem – Vladimír Kopčák, IČ: 456 111 22, se sídlem Vojkovice, Družstevní 254, 667 01 (dále jen „prodávající“) a třetími osobami (dále jen „kupujícími“). VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávající je provozovatelem internetového obchodu www.vlasova-eurokosmetika.cz. Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že se před objednáním zboží seznámil a že souhlasí s Reklamačním řádem a VOP. Tyto VOP a Reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy. 

I.
Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží (kosmetických a kadeřnických výrobků) mezi „prodávajícím“ a fyzickými osobami – spotřebiteli (dále jen „kupujícím“). 

Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že se před objednáním zboží seznámil a že souhlasí s Reklamačním řádem a VOP. 

Prodávající
Vladimír Kopčák, IČ: 456 111 22, se sídlem Vojkovice, Družstevní 254, 667 01, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném MěÚ Židlochovice, odbor obecní živnostenský úřad, pod č. j.: ŽÚ2978/06Ž, ev. č.: 370306-69348, je fyzickou osobou – podnikatelem, zabývající se prodejem kosmetických a kadeřnických výrobků. Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Poštovní adresa prodávajícího pro doručování je: Vojkovice, Družstevní 254, 667 01, telefonní číslo prodávajícího: 774 592 265, adresa pro doručování elektronické pošty: haircosmetic@seznam.cz .  Kontrolním orgánem prodávajícího jsou příslušné živnostenské úřady, Česká obchodní inspekce a jiné státní dozorující orgány. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

Kupující
Kupující je spotřebitel, který při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. 

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím - spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími (zákon na ochranu spotřebitele, aj.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se jejich smluvní vztah zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, a potom pro kupujícího neplatí tyto VOP a Reklamační řád, ale příslušná ustanovení obchodního zákoníku upravující kupní smlouvu. 

Po zaslání objednávky kupujícím je obdržení a přijetí objednávky potvrzeno prodávajícím. Odeslaná objednávka kupujícího je považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, pokud obsahuje všechny náležitosti vyžadované objednávkovým formulářem. Kupující je povinen uvést pravdivé a správné údaje. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem /závazné potvrzení obsahu a ceny objednávky ze strany prodávajícího/; tímto vzniká kupní smlouva. Prodávající má právo autorizovat po kupujícím jeho objednávku a to buď telefonicky, e-mailem nebo písemně. Odmítne-li kupující svou objednávku autorizovat, je objednávka považována za neučiněnou a tedy neplatnou. Prodávající nemusí potvrdit objednávku kupujícímu, který v minulosti řádně objednané zboží nepřevzal nebo nezaplatil za objednané zboží. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží a zaplatit cenu za zboží včetně nákladů na doručení - poštovného. Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoliv sankcí, až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je kupující povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat, případně jí opravit. Tyto VOP i Reklamační řád jsou zobrazeny na webových stránkách www.vlasova-eurokosmetika.cz a je tam umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

II.
Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů /jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cena/ v databázi prodávajícího, a to na dobu 10 let od odeslání objednávky, nebo do doby jeho písemného vyjádření o nesouhlasu s tímto zpracováním. Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, má právo na jejich opravu a jejich odstranění z databáze zákazníků prodávajícího a další zákonná práva k těmto údajům přináležející. Osobní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradě pro potřebu prodávajícího a nebudou poskytnuty třetím osobám, s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícím se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Po uskutečnění objednávky, bude předán e-mail zákazníka společnosti Miton Media, a.s. pro zaslání hodnotícího dotazníku v rámci služby "Ověřeno zákazníky". Na uvedenou e-mailovou adresu bude v průběhu 10 dní od nákupu zaslán odkaz na dotazník, ve kterém může zákazník hodnotit kvalitu služeb a produktů.

Správcem osobních údajů ve vztahu k tomuto e-shopu je Vladimír Kopčák, IČ: 45611122, se sídlem Vojkovice, Družstevní 254, 66701, telefon: 602942607, e-mail: haircosmetic@seznam.cz.

III.
Otevírací doba

Objednávky přes internetový obchod na adrese www.vlasova-eurokosmetika.cz je možné činit 24h denně, 7 dní v týdnu. Objednávky elektronickou poštou je možno činit přes e-mail: haircosmetic@seznam.cz

IV.
Cena za zboží

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny v e-shopu jsou vždy uvedeny včetně DPH /daně z přidané hodnoty/. 

V.
Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Podá-li kupující objednávku prostřednictvím e-shopu, zašle mu prodávající prostřednictvím e-mailu nebo sms-zprávy, podle toho, který kontakt v objednávce kupující uvede, potvrzení o obdržení jeho objednávky. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky /nebo e-mailem/ cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.

Objednávat je možno následujícími způsoby:
- prostřednictvím elektronického obchodu na www.vlasova-eurokosmetika.cz (dále jen „e-shop“)
- elektronickou poštou na adrese:  haircosmetic@seznam.cz .

Pokud kupující nebude provádět objednávky přes e-shop, zavazuje se do objednávky učiněné e-mailem uvést následující údaje:
- jméno a příjmení kupujícího
- kód a název zboží dle ceníku
- cenu za jednotku zboží a cenu celkem
- způsob odebrání a dopravy
- dodací adresu
- podpis osoby oprávněné objednávat zboží
- všechny další údaje, které kupující považuje za důležité. 

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. V případě nedoručitelnosti zboží bude kupujícímu vrácena kupní cena. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu částku za náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených se zasláním zboží.

VI.
Odstoupení od smlouvy 

V souladu s ustan. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku platí, že kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

a) Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem o jeho odstoupení od kupní smlouvy, s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu (kam požaduje vrátit peníze) nebo se žádostí, aby byly peníze zaslány poštovní poukázkou nebo s uvedením, zda-li bude částka na vrácení čerpána pro další nákup. 

b) Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího musí být nepoškozené, kompletní, včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a případných dárků obdržených s produktem. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody. Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

c) Možnost odstoupit od smlouvy se v souladu s § 1837 občanského zákoníku nevztahuje na I) dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, II) dodávku zboží upraveného na přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, III) dodávku spotřebního zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí. 

d) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu právo na vrácení zaplacené finanční částky, která bude na žádost kupujícího odeslána na jím uvedený účet, a to nejpozději do 14 pracovních dnů od odstoupení a vrácení zboží. Prodávající má v případě odstoupení právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

VII.
Platební podmínky

Kupní cenu za zboží lze zaplatit těmito způsoby:
a) platba předem bankovním převodem na účet prodávajícího číslo: 1247710287/0100 vedený u KB, variabilním symbolem je číslo objednávky, nebo
b) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce).
Při platbě bankovním převodem – po vyplnění a odeslání objednávky, uhraďte příslušnou částku na náš bankovní účet. Ihned po obdržení příslušné částky na náš účet Vám bude zboží zasláno.

VIII.
Elektronická evidence tržeb
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

IX.
Dodací podmínky, poštovné a balné

Osobní odběr: Zboží může převzít pouze kupující nebo osoba k tomu pověřená kupujícím /plnou mocí/. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Osobní odběr je možný na adrese: DUKATENA, Pekařská 74, 602 00 Brno, po telefonické dohodě. Osobní odběr je možné provést do 10 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

Zasílání přepravní službou – pouze v rámci České republiky: Zboží je možno kupujícímu zaslat Českou poštou, s.p. nebo dopravní společností GLS. Doba dodání zboží se řídí podmínkami České pošty, s.p. nebo dopravní společnosti GLS. Doručováno je na adresu kupujícího uvedenou v jeho objednávce. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice). Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit prodávajícímu. 

Doba expedice zboží - doba expedice zboží je doba, potřebná k vyřízení objednávky kupujícího a předání zboží České poště, s.p. nebo dopravní společnosti GLS. Doba expedice zboží činí zpravidla 1 - 2 dny. Pokud je zboží skladem, odesílá jej prodávající v den objednání (při objednání do 12 hod) nebo nejpozději následující pracovní den po obdržení objednávky ze strany kupujícího.

Náklady na dodání: 

V ceně za zboží není zohledněno poštovné, toto hradí kupující zvlášť. V ceně zboží je zohledněno balné, toto je vždy obsaženo v ceně. 

U objednávek zboží nad 1.980,- Kč vč. DPH je poštovné zcela zdarma – při místě dodání zboží na území České republiky.

Poštovné u objednávek do 1.980,- Kč vč. DPH činí při zaslání zboží prostřednictvím České pošty, s.p. při platbě předem na účet 120,- Kč a při zaslání zboží na dobírku 136,-Kč nebo prostřednictvím dopravní společnosti GLS při platbě předem na účet 150,- Kč a při zaslání zboží na dobírku 195,- Kč.

X.
Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad, nemá-li zboží vlastní záruční list.

XI.
Závěrečná ustanovení

Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Na Českou obchodní inspekci se kupující může obrátit přes e-podatelnu na webových stránkách České obchodní inspekce, www.coi.cz. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, www.uoou.cz.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 28. 2. 2017. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.
 

Reklamační řád

Tento reklamační řád je platný od 1. 1. 2014 a je k dispozici v místě podnikání prodávajícího nebo na jeho internetových stránkách www.vlasova-eurokosmetika.cz .

I. 
Všeobecná ustanovení

Reklamační řád popisuje smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím – Vladimír Kopčák., IČ: 456 111 22, se sídlem Vojkovice, Družstevní 254, 667 01, v souvislosti s dodáním zboží s vadami. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před zasláním objednávky zboží. Objednáním zboží u prodávajícího souhlasí kupující s níže uvedeným Reklamačním řádem. Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (fakturu nebo prodejku) s uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, cena, množství, ...), není-li vystaven zvláštní záruční list. Před prvním použitím zboží je kupující povinen prostudovat si návod na použití (návod na obsluhu zboží), je-li přiložen a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady či škody způsobené nesprávným použitím výrobku, v rozporu s návodem na použití (nebo na obsluhu zboží), se záruka nevztahuje a za případnou vzniklou škodu prodávající neodpovídá. 

Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Nestanoví-li občanský zákoník jinak, shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

II. 
Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců pro kupujícího. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě. Není-li u zboží přiložen zvláštní záruční list, potom se za záruční list považuje doklad o prodeji zboží vystavený prodávajícím kupujícímu. Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a případně prodloužené lhůty. Zboží nelze reklamovat po uplynutí záruční doby. 

V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí občanským zákoníkem s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.

Je-li na zboží, jeho obalu nebo v návodu na použití vyznačena v souladu se zvláštními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. U kosmetických výrobků je datum minimální trvanlivosti uvedeno slovy „spotřebujete nejlépe do …“. Datum minimální trvanlivosti nemusí být uvedeno na obalu výrobku, jehož minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců. U těchto výrobků je použit symbol otevřené nádobky, uvnitř kterého je údaj o době, po kterou lze výrobek po otevření používat. Např. je-li v symbolu otevřené nádobky uvedeno „12M“ znamená to, že výrobek je nutné spotřebovat do 12-ti měsíců od jeho otevření.

III. 
Záruční podmínky

I. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice). Pokud poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v reklamačním dopise. 

II. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně /nejpozději do tří dnů/ oznámit e-mailem na adresu: haircosmetic@seznam.cz , dále sepsat reklamační dopis a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

III. Místem pro osobní uplatnění reklamace je: DUKATENA, Pekařská 74, 602 00 Brno, po telefonické dohodě. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat rovněž na adresu sídla. Balík by měl být označen viditelně “REKLAMACE” a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu nebo záručního listu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. 

IV. Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží již reklamováno, též doloží doklad o této reklamaci. 

VII. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným používáním ani na případné škody v důsledku toho vzniklé. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatným použitím, které je v rozporu s návodem na použití /nebo etiketou na výrobku/. 

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

a) mechanickým poškozením zboží,
b) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
c) neodborným zacházením nebo bylo-li zboží poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.
Dále se záruka nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým používáním. U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

IV. 
Způsob vyřízení reklamace, řešení reklamace uplatněné spotřebitelem

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující jako spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí. 

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. 

Má-li věc prodávaná za nižší cenu nebo věc použitá vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

I. Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data následujícího po uplatnění reklamace kupujícím. 

II. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. (Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.)

III. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní na ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. Pokud se z technických důvodů stane, že SMS nebo e-mail neobdrží kupující v zákonné měsíční lhůtě, má kupující možnost se na vyřízení reklamace informovat i před koncem této lhůty.

V. 
Prodloužená záruka 

Zboží prodávané s delší zárukou než 24 měsíců má po uplynutí této lhůty tzv. prodlouženou záruku. Takové zboží s vadou bude opraveno nebo vyměněno za jiné zboží se stejnými nebo lepšími parametry, a to v souladu s článkem IV. tohoto Reklamačního řádu. 
 

2009 © Vlasová Eurokosmetika

Made by LUVR